Ukubambelela komntu obambeleyo ngesibambiso sokuphela